هفت ديگر

هفت دیگر اگر لری را دیدید که مطمئن بود لر نیست یک- شما ناراحت نشوید چون اصلا لر وجود ندارد و همه بوی لر گرفته اند. به این خاطر که خورشید و لر هر دو هر روز صبح از پشت کوه در می آیند و شب پشت کوه پنهان می شوند پس در هر محیطی که تصور کنید بوی لر هست و بی نصیب نمی شوید!. دو – چون همه ترکها چه آنها که لهجه دارند و چه آنها که لهجه ندارند منکر ترک بودن هستند شما ناراحت نشوید چون حقیقیت این است که همه ترک هستند! حضرت آدم هم اول ترک بود بعد آدم شد. سه- اگر بدقولی به تورتان خورد ناراحت نشوید بدقولی به این خاطر است که شما صبوری را یاد بگیرید و صبوری هم به این خاطر است که بد قول ها با مشکل مواجه نشوند. چهار- اگر دیدید یکی نماز می خواند دزدی هم می کند ناراحت نشوید چون او صد تا کاربدتر از دزدی هم می کند که شما خبر ندارید. پنج- اگر دیدید دارید پیر می شوید و هیچ لذتی از زندگی نمی برید ناراحت نشوید چون چه بشوید چه نشوید صبح ، شب می شود. شش – اگر دیدید یک نفر دارد خیلی حرف می زند . حرفهای خوب هم می زند حرفهای پشت ویترین . حرفهای توی کتابها زیاد عصبانی نشوید. چون وقتی حرف زیاد شد عمل کم می شود بعد هم آن حرف ها به درد همان کتابها و ویترین ها می خورد. هفت- اگر دیدید یک نفر خیلی حرام زاده است و باز هم خودش را به آن راه می زند که نه من حلال زاده ام. نمی خواهد خودتان را پاره کنید بلا نسبت شماخر هم تشخیص می دهد که یارو حروم زاده اس.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید