کوچه های خاکی به ما سلام نمی کنند

  کوچه های خاکی به ما سلام نمی کنند. مجلس ششم مجلس اصلاحات یود. ما چیزی به نام اصلاحات وبه ذات اصلاحات نه دیدیم و نه حس کردیم . مجلس اصلاحات جمع شد . مجلس هفتم برای سازندگی آمد با رای نه حتی اقلیت . ما خیلی وقت است که یاد گرفتیم منتظر معجزه نباشیم . همان حکایت برادر زرد است که سگ شغال است! این ها فکر می کنند مردم خیلی از مرحله پرت هستند اما تاریخ نشان داده است ساده ترین مردم را هم برای مدت زمان زیادی نمی شود شیره سرشان مالید. در مجلس هفتم شاید عده ای جمع شده باشند که روضه خواندن برای حق مردم را خوب بخوانند و خوب گریه کنند اما این چیزها برای مشکلات مردم تمبان نمی شود.!. رییس جمهور خالی بند هم دارد کم کم بار و بندیلش را جمع می کند که برود بشود مشاور مقام معظم رهبری و شاید وقتهای اضافه اش را برود با حفظ سمت بشود رییس کتابخانه ملی . ایشاا.. تا آن وقت ساختمان کتابخانه در نزدیکیهای میدان آرژانتین آماده می شود و ایشان می رود آنجا و خب به منزل نزدیک است می تواند برود ناهار بخورد و برگردد. او نیز در هشت سال جز مشتی خالی چیزی تحویل مردم نداد اما چون ملت دقیقا مثل یک اسب از خود نجابت نشان دادند، این واقعیت هیچ وقت مطرح نشد. آینده بهترین قاضی است . بهتر است نیمه پر لیوان را ببینیم و امیدوار باشیم به آینده . روزگاری خالی از اینها که امروز همه جا را پر کردند.  

 

/ 0 نظر / 7 بازدید